logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын албан хэрэгцээнд Богино долгионы их чадлын радио станц, нөөц станцын хамт нийлүүлэн суурилуулах тендер.

Гэрээт ажлын хүрээнд 1000 Ваттын гаралтын чадал бүхий их чадлын радио станцыг үндсэн болон туслах иж бүрдэлтэй, иж бүрдэл бүрийг станцын гаралтын хэсгээс сэлгэн залгах бололцоотой байхаар зохион байгуулан суурилуулсан болно. Энэхүү их чадлын радио станцууд нь 600 м зайд орших Удирдах төвөөс зайнаас удирдан ажиллуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон болно.

project11

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ