logo
MongolianEnglish (United Kingdom)

Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын Локаторын станцуудын нөөцийн холбоогоор хангах төсөл.

Локаторын станцуудыг нөөцийн холбоогоор хангах төсөлд Австрали улсын Кодан компанийн богино долгионы станцуудыг ашигласан. Хэнтйи аймгийн Бор Өндөр сум, Хөвсгөл аймгийн Гүнжийн орой, Төв аймгийн Алтанбулаг суманд тус тус суурилуулсан бөгөөд нөөцийн холбоо нь богино долгионы сүлжээнд ажиллах , дата мэдээлэл солилцох зориулалтттай тоноглогдсон болно.

project4

CODAN БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦ

САНСРЫН ХОЛБООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ

БОГИНО БОЛОН ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ АНТЕН

КАТАЛОГ